Moscheea

Zidăria moscheei se află în centrul platoului Peştera, la 21 m spre vest de construcţia Caravanserai, într-un plan comun, formând împreună un ansamblu. Este pătrată în plan, de la ea păstrându-se fundaţiile şi o parte joasă a pereţilor. Intrarea în clădire se afla dinspre nord, unde se găsea portalul, de la care au rămas doar partea de jos ale pilonilor. Împreună cu un edificiu similar, dar mai îngust de două ori, făcea parte din ansamblu cu destinaţie de caravanserai.

Clădirea este amplasată perpendicular cotelor de relief  cu orientarea axei longitudinale în direcţia nord – sud, cu o deviere de 10° spre nord-est. 

Clădirea are dimensiunile de 57,70×51,70 m (după alte măsurări 58,80×52,80 m). Grosimea zidurilor, ridicaţi pe o fundaţie continuă pe tot perimetrul incintei, inclusiv pilonii portalului, variază între 1,30-1,35 m. Fundaţia este cu 35-40 cm mai lată decât pereţii, păstrată la o înălţime ce nu depăşeşte 50 cm. Pilonii intrării au lungimea de 4,08 m, lăţimea de 1,55 m, iar intervalul dintre ei este de 3,8 m, lăţimea totală a portalului însumând 6,90 m. Pereţii sunt construiţi în tehnica zidăriei cu emplecton, paramentul lor fiind alcătuit din lespezi prelucrate sumar, aşezate în asize. Blocurile, care formau apareiajul portalului, erau întărite cu scoabe de metal din partea interioară. Golul intrării nu s-a păstrat, degradarea pereţilor, probabil, fiind mai jos de nivelul pragului.

În partea exterioară a pereţilor longitudinali, la distanţa de 17,75 m de colţurile lor de nord, − est şi vest, se găseşte câte un ieşind prismatic. Din partea de vest acesta este lung de 2,05 m, cu partea inferioară lărgită prin două straturi, de aceiaşi lungime, primul înalt de 20 cm şi lat de 40 cm, al doilea – înalt de 10 cm şi lat de 20 cm. Ieşindul din peretele de est avea aceleaşi caracteristici, dar era mai scurt cu 60 cm şi mai lat cu 10 cm decât cel din zidul de vest.

Mijlocul zidului de sud al clădirii este marcat de un ieşind semicircular în plan, cu diametrul de 2,50 m, cu înălţimea păstrată de cca. 0,6 m. Este amplasat cu 1,0 m spre est de mijlocul acestui perete. Are fundamentul lărgit prin două straturi, cel de jos cu o lărgire de 20 cm şi cel superior – de 15 cm.

În colţul de nord-est al clădirii, peste fundaţiile pereţilor, a fost construit un element structural, cu plan hexagonal. Lungimile a patru laturi sunt de 3,05 m şi a două laturi − de 3,4 m. Fundaţia sa este mai adâncă decât cea a incintei, cota inferioară ajungând la 1,50 m, fiind şi ea alcătuită din câteva straturi: cel inferior avea înălţimea de 60 cm, al doilea şi al treilea − de 18-14 cm, următoarele, al patrulea şi al cincilea – de 23 şi 35 cm. Straturile au fost lucrate separat, fiecare întărite înainte de construcţia stratului următor. Deasupra fundaţiei s-au păstrat trei rânduri de asize ale zidului, cu o înălţime totală de 0,9 m, construite din pietre prelucrate riguros. Fiecare asiză avea înălţimea de 25 cm, rândurile superioare fiind amplasate cu o retragere succesivă de 20 cm faţă de rândul inferior. Toate blocurile din piatră aveau incizate pe ele semnul triunghiului, poziţia căruia indica locul ocupat de ele în zidărie. Partea interioară a fundaţiei turnului era alcătuită din emplecton din pietre peste care s-a turnat mortar din var.

Din retrospectiva stabilită a succesiunii lucrărilor de construcţie, se relevă că la început au fost aşezate straturile de jos ale turnului hexagonal, construite până la cota inferioară a fundaţiilor pereţilor de nord şi est, colţul de la intersecţia lor revenind deasupra centrului turnului hexagonal. Apoi a urmat lucrul la restul straturilor turnului, care au încorporat colţul zidurilor. Din schiţele publicate nu reiese că intrarea în turn a fost depistată. De aici pot fi trase două concluzii – ori turnul nu avea spaţiu interior, – ceea ce este puţin probabil, ori intrarea se afla la o cotă mai ridicată de la nivelul vechi al solului.

În perimetrul conturat de zidurile exterioare ale clădirii au fost depistate câteva construcţii, dintre care numai una pare să fie legată de destinaţia acestui obiectiv. Este o groapă cu dimensiunile de 3,84×4,36 m, adâncită la 0,9 m în solul steril, amplasată în centrul geometric al edificiului. Avea fundul şi pereţii tencuiţi cu mortar hidrofug. Reieşind din particularităţile amplasării, a dimensiunilor sale şi a tehnologiei utilizate, acest obiectiv a fost identificat cu un rezervor pentru apă.

Din cauza soluţiilor planimetrice simple, a fost dificil de determinat destinaţia clădirii. Planul ei se înscrie în formula compoziţională universală invariantă, proprie construcţiilor monumentale de cult djuma-geami, hanaca, madrasa din Asia Mică şi Centrală, utilizată şi la edificarea construcţiilor cu destinaţie civilă, cum ar fi − caravanseraiurile şi palatele nobiliare orientale.

Dificultatea determinării destinaţiei clădirii rezidă şi în faptul că construcţia nu a fost dusă la bun sfârşit, aceasta lipsind-o de detaliile structurale necesare, ce ar fi individualizat-o funcţional. Complexitatea acestei clădiri constă şi într-o ambiguitate a soluţiei planimetrice, care nu se regăseşte în arealul arabo-musulman.

După prima cercetare arheologică din 1958 incinta a fost identificată drept un caravanserai, construit în timpul dominaţiei Hoardei de Aur, datat cu jumătatea secolului al XIV-lea. Din considerentele de existenţă a diferenţelor planimetrice regionale, ipoteza este vulnerabilă din punct de vedere al motivării dubletului de clădiri (luând în consideraţie aceiaşi destinaţie a edificiului din vecinătate.

După cercetarea din anii 1968-1970 şi 1977-1978, vestigiile edificiului dat au fost considerate drept o djuma-geamie, moschee pentru rugăciunea colectivă în ziua de vineri.

Bibliografie:

 1. Bârnea P., Reaboi T., Arhitectura monumentală a Oraşului Nou (Şehr al-Gadid), în Memoria Antiqvitatis, t. XX, 1995, p. 261-267;
 2. Hâncu I. Construcţii monumentale de la Orheiul Vechi, în Orheiul Vechi. Buletin istoric-arheologic, Chişinău, 1998, p. 17;
 3. Nesterov T. Monumente de arhitectură musulmană de la Orheiul Vechi, în Sud-Est, 2002, nr.2, (48), p.118-122;
 4. Nesterov T. Ansamblul din două clădiri monumentale din centrul sitului Orheiul Vechi, în Arta -2002, p.17-24;
 5. Nesterov T. Situl Orheiul Vechi. Monumentele de arhitectură, Chişinău, Editura Epigraf, 2003, p. 46-56, 96-100.
 6. Абызова Е. H., Бырня П. П. Топография и культурная стратиграфия Старого Орхея, în АИМ в 1982 году, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1986, p. 119;
 7. Бырня П. П., Рябой Т. Ф. Монументальная архитектура золотоордынского города XIV в. Шехр ал-Джедида, în PA, Moscova, 1997, nr. 2, p. 100-102;
 8. Абызова Е. H., Бырня П. П. Археологические работы в Старом Орхее в 1974-1976, în АИМ в 1974-1976 гг., Chişinău, Editura Ştiinţa, 1981, p. 166;
 9. Бырня П. П. Краткие итоги археологических раскопок в Старом Орхее в 1969 г., в АИМ в 1968-1969 гг., Chişinău, Editura Ştiinţa, 1972, p. 183-200;
 10. Бырня П. П. К исследованию монументальных сооружений XIV в. в Старом Орхее, în Тезисы докладов конференции „Новейшие открытия советских археологов”, Kiev, 1975;
 11. Бырня П. П. Каменное сооружение I в Старом Орхее, în ИСПДПМ, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1985, p. 31;
 12. Бырня П.П, Зиливинская Э.Д, Бани Старого Орхея, In:Средневековые памятники Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев, Штиинца. 1988. С.4-27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *