Concurs pentru ocuparea funcției de Director general adjunct al IP Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”

Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general adjunct al IP Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale, care au o vechime de muncă în domeniul muzeografiei sau managementului patrimoniului cultural de cel puțin cinci, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română și 2 limbi de circulație internațională, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției, dispun de capacități depline de exercițiu.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” depun personal sau prin reprezentant, cererea și dosarul de participare la concurs la Serviciul finanțe, personal și juridic, orășelul administrativ din s. Butuceni, rn. Orhei, biroul 03 sau prin e-mail: cancelaria@orheiulvechi.com , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. Cererea de înscriere în competiția de concurs (Anexa nr.1);
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. Copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul științific;
  5. Curriculum Vitae de model Euro Pass;
  6. Copia autentificată a carnetului de muncă /copia certificatelor ce confirmă stagiul de muncă;
  7. Certificatul de cazier judiciar, sau declarația pe propria răspundere (cazierul va fi prezentat obligatoriu, în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului);
  8. Proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de director general adjunct al instituției;
  9. Cuprinsul dosarului depus cu paginile numerotate, în 1 exemplar.

Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG la adresele indicate în anunț.

În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului. Lista actelor depuse e necesar să fie cu paginile numerotate, în 1 exemplar.

Actele vor fi depuse la Serviciul finanțe, personal și juridic, orășelul administrativ din s. Butuceni, rn. Orhei, biroul 03, de la 13 iunie până la data de 27 iunie 2022. Candidații admiși vor fi contactați pentru a fi invitați la proba interviului.